Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

Vedtægter for Dansk Forening for Jordbundsvidenskab (pdf)

 §1. Foreningens navn er ”Dansk Forening for Jordbundsvidenskab” (DFJ); engelsk titel: Danish Soil Science Society. Det er en national forening under International Union of Soil Sciences (IUSS). Foreningen blev stiftet 7. december 1928.

§2. Foreningens formål er at støtte og fremme jordbundsvidenskaben i meget bred forstand som anført i formålet for IUSS (www.iuss.org.).

§3. Som medlemmer optages personer med interesse for og/eller tilknytning til det jordbundsvidenskabelige område. Der optages ordinære medlemmer og juniormedlemmer (studerende). Medlemmer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats inden for det jordbundsvidenskabelige område, kan udnævnes til æresmedlemmer. Udnævnelsen til æresmedlem foretages af generalforsamlingen.

§4. Med mindst 10 dages varsel indkaldes til årlig ordinær generalforsamling, som afholdes inden udgangen af april. Der vedlægges dagsorden. Vedtægtsændringer og valg m.v. afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning foregår normalt ved håndoprækning, men skriftlig afstemning kan anvendes. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes foredrag.

§5. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§6. Foreningen kan efter indstilling tildele en pris (ph.d. prisen) for en særligt god ph.d. afhandlingen. Uddeling af ph.d. prisen foregår på generalforsamlingen. Prisen består af et diplom samt et pengebeløb, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. De nærmere regler for tildeling af ph.d. prisen fremgår af vedtægtsbilaget.

§7. Foreningens bestyrelse består af tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Efter tur afgår et bestyrelsesmedlem hvert år. Genvalg kan finde sted.

§8. Formanden eller den, bestyrelsen bemyndiger dertil, varetager foreningens interesser og leder foreningens møder. Kassereren fører foreningens regnskab, som forelægges på generalforsamlingen og opkræver kontingent. Kassereren fører desuden medlemsfortegnelsen på baggrund af de indbetalte kontingenter. Sekretæren udarbejder mødereferat og udsender mødeindkaldelser og andre meddelelser til medlemmerne.

§9. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet omfatter medlemskabet af den nationale forening og dermed også af den internationale union (IUSS). Kontingentet for såvel ordinære som juniormedlemmer fastsættes ved generalforsamlingen. Medlemmer, som i tre år ikke har betalt kontingent, slettes af medlemslisten. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§10. Der vælges en revisor blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Valget til revisor sker for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§11. Foreningen kan ved generalforsamling opløses og dens formue anvendes efter forslag, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Er mindre end halvdelen af medlemmerne mødt, er ny generalforsamling beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

April 2006

Vedtægtsbilaget vedr Ph.D. pris

§ 1

Dansk Forening for Jordbundsvidenskabs Ph.D. Pris er en hæderspris, som Foreningen kan tildele forfatteren af en særligt god ph.d.-afhandling indenfor det jordbundsvidenskabelige område, dvs. indenfor jordbundskemi, jordbundsmiljøkemi, jordbundsfysik, jordbundsmikrobiologi, jordbundsgeografi og pedologi. Prisen kan alene tildeles for ph.d.-afhandling forsvaret ved dansk universitet.

 § 2

Prisen uddeles på Foreningens generalforsamling og består af et diplom og et pengebeløb, hvis størrelse hvert år fastsættes på Foreningens generalforsamling. Diplomet bærer ud over Prisens navn, årstallet for tildelingen, prismodtagerens fulde navn og ph.d.-afhandlingens titel og er underskrevet af priskomiteens medlemmer.

 § 3

Priskomiteen er normalt identisk med Foreningens bestyrelse. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem er inhabil, erstattes vedkommende af en fagkyndig indenfor det jordbundsvidenskabelige område udpeget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Pristildelingen sker alene på baggrund af enighed i priskomiteen. 

§ 4

For at komme i betragtning til Prisen skal ph.d.-vejlederen eller ph.d.-vejlederne sammen med tre eksemplarer af ph.d.-afhandlingen indsende en begrundet indstilling til Foreningens bestyrelse inden den 31/12 i det år, hvor ph.d.-afhandlingen er forsvaret. I indstillingen skal der kort redegøres for afhandlingens relation til det jordbundsvidenskabelige område, dens klarhed og stringens samt for kvaliteten og perspektiverne i den udførte forskning. Såfremt indstillingen imødekommes, vil pristildelingen ske på generalforsamlingen i det efterfølgende år. Modtagere af Prisen forpligter sig til at holde foredrag i Foreningen om den udførte forskning.

 Vedtaget på Foreningens generalforsamling
24. april 2003

 

_________________       __________________________     ______________________

          (Ole K. Borggaard)          (Henrik Breuning-Madsen)                     (Lars Vesterdal)